تبلیغات
ماکیان - استافیلوكوك
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

.

استافیلوكوك

اولین بار رابرت كخ استاف را ازجرك بیماران بدست اورد

سه كونه بیماریزای ان عبارت است : اوریوس ابیدرمایدیس وسابروفتیكوس

ساختار :
باكتریهای كروی شكل كرم مثبت بدون اسبور وبدون حركت اند به قطر 1میكرومتر وبه شكل خوشه ای

تقسیم بندی :
انتریدیوس واوروس كواكولاز مثبت اند وبقیه منفی اند توانایی تحمل نمك رادارند واغلب همولیز ایجاد می كند
خصوصیات باكتری شناسی

هوازی - بی هوازی اختیاری بوده برروی بلاد اكار رشد می كند دردمای 12 تا 24 درجه سانتیكراد رشد می كند وحرارت مناسب 37 درجه است كلنی به قطر 2 تا4 میلیمتر برجسته صاف مدور به رنك سفید زرىونارنجی ظاهر می شود

محیطهای كشت مناسب : Nutrient broth ,Nutrient agar,Blood Agar ,columbia Agar ,Trypticase soy Agar ,Manitol salt Agar
درصورتكه نمونه مورد نظر زخم یامدفوع باشد كه دارای الودكی باباكتریهای دیكری است باید از محیطهای انتخابی جابمن اكار ومانیتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درلیتر درجابمن و75 كرم درلیتر درمانیتول )اؤرشد سایرباكتریها جلوكیری می كند .

Milk Agar: این محیط حاوی 10 درصد كلرور سدیم وبلی میكسین است وبرای اوروس اختصاصی است وازرشد ابیدرمایدیس جلوكیری می كند دراین محیط كازئین توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محیط می شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزیم بروتئاز توسط این باكتری باعث ظهور هاله شفافی دراطراف كلنی ها می كردد

Tellurit-Glycine agar : در این محیط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفی وجود دارد نوع مثبت تلوریت موجود در محیط رااحیا نموده وتولید كلنی سیاه می كند در حالكه نوع منفی كلنی سفید خاكستری تولید می كند

تشخیص ازمایشكاهی :

1- بررسی میكروسكوبی مستقیم : در رنك امیزی كرم كوكسیهای كرم مثبت خوشه ای(خوشه انگور) یادوبه دو در بهلوی یكدیكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : یك قطره 3KOHدرصد در سطح لام ریخته وجند كلنی ازباكتری مذبور رابه ان اضافه نماییدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانیه ان رامخلوط می كنیم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنید دیواره سلولی باكتری كرم منفی بر اثرKOHشكسته می شود وماده واكسی chromosomalاز دیواره ازاد شده كه باعث افزایش غلظت و جسبندكی مخلوط باكتری وKOH می كردد در این حالت سوسبانسیون باكتری به صورت كشدار ظاهر می شود ولی در كرم مثبت مشاهده نمی شود

4- تست كاتالاز : تفكیك استاف از استربتوكوك

یك قطره از براكسید هیدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمی از كلنی باكتری را در ان حل كنید اكر حبابهای كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزیم كاتالاز در باكتری وشكسته شدن براكسید هیدروزن به مولكولهای اب واكسیزن است كه به صورت حباب دیده می شود در استاف ها مثبت می باشد

1- استافیلوكوكوس اورئوس :staphylococcus aureus
درصورتكه نمونه مورد نظر زخم یامدفوع باشد كه دارای الودكی باباكتریهای دیكری است باید از محیطهای انتخابی جابمن اكار ومانیتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درلیتر درجابمن و75 كرم درلیتر درمانیتول )اؤرشد سایرباكتریها جلوكیری می كند .

Milk Agar: این محیط حاوی 10 درصد كلرور سدیم وبلی میكسین است وبرای اوروس اختصاصی است وازرشد ابیدرمایدیس جلوكیری می كند دراین محیط كازئین توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محیط می شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزیم بروتئاز توسط این باكتری باعث ظهور هاله شفافی دراطراف كلنی ها می كردد

Tellurit-Glycine agar : در این محیط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفی وجود دارد نوع مثبت تلوریت موجود در محیط رااحیا نموده وتولید كلنی سیاه می كند در حالكه نوع منفی كلنی سفید خاكستری تولید می كند

تشخیص ازمایشكاهی :

1- بررسی میكروسكوبی مستقیم : در رنك امیزی كرم كوكسیهای كرم مثبت خوشه ای(خوشه انگور) یادوبه دو در بهلوی یكدیكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : یك قطره 3KOHدرصد در سطح لام ریخته وجند كلنی ازباكتری مذبور رابه ان اضافه نماییدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانیه ان رامخلوط می كنیم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنید دیواره سلولی باكتری كرم منفی بر اثرKOHشكسته می شود وماده واكسی chromosomalاز دیواره ازاد شده كه باعث افزایش غلظت و جسبندكی مخلوط باكتری وKOH می كردد در این حالت سوسبانسیون باكتری به صورت كشدار ظاهر می شود ولی در كرم مثبت مشاهده نمی شود

4- تست كاتالاز : تفكیك استاف از استربتوكوك

یك قطره از براكسید هیدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمی از كلنی باكتری را در ان حل كنید اكر حبابهای كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزیم كاتالاز در باكتری وشكسته شدن براكسید هیدروزن به مولكولهای اب واكسیزن است كه به صورت حباب دیده می شود در استاف ها مثبت می باشد

1- استافیلوكوكوس اورئوس :staphylococcus aureus

تشخیص ازمایشكاهی :
- تست كواكولاز :Production of coagulase الف - روش لوله ای: بلاسمای سیتراته خركوش یاانسان رابه نسبت 5:1 رقیق كنید( 5 سرم و1 بلاسما) سبس 1./ میلی لیتر ازكشت جوان استاف رابه لوله محتوی 5./ میلی لیتر بلاسمای رقیق شده اضافه نموده ومد ت 1تا4ساعت در كرمخانه 37 درجه سانتیكراد قرار دهید .اكر استاف كواكولاز مثبت باشد بلاسمای موجود در لوله منعقد می شودوبه صورت لخته مشاهده می شود
- تست : Production of deoxyribonuclease (DNase) on DNase agar استاف رابروی محیط DNase به صورت نقطه ای یاخطی كشت داده وبرای مدت 18 تا24 ساعت دردمای 37 درجه سانتیكرادقرار دهید بعد برروی ان اسیدكلریدریك نرمال بریزید . درصورتیكههاله شفاف اطراف كلنی مشاهده شد نشاندهنده حضور انزیم دزوكسی ریبونوكلئاز درباكتری می باشد
- تخمیر مانیتول : Mannitol fermentation on Mannitol Salt agar (MSA) اورئوس درمحیط مانیتول سالت اكار باتخمیر مانیتول ایجاد اسید می كند (مانیتول سالت اكار محیط انتخابی وافتراقی اورئوس می باشد)این محیط دارای 5/7 درصد نمك است وهمجنین دارای معرف فنل رد است كه درصورت ایجاد اسید معرف ازرنك صورتی مایل به قرمز ب هزرد تغییر رنك بیدا می كند
- حساسیت به نووبیوسین :Blood agar with a novobiocin (NB) disc اورئوس نسبت به نووبیوسین حساس است . باكتری را برروی محیط مغذی به صورت یكنواخت كشت داده بعد دیسك نووبیوسین(حاوی 5 میكروكرم ) رادرسطح محیط قرار داده وبلیت رادردمای 37 درجه سانتیكراد به مدت 18 ساعت نكهداری كنید .ایجاد هاله عدم رشد دراطراف دیسك نشانه حساسیت به انتی بیوتیك نووبیوسین می باشد .

تست فسفاتاز : اورئوس وابیدرمیدیس دارای انؤیم فسفاتاز می باشند . باكتری رادرمحیط فنل فتالئین فسفات اكار كشت داده وبعد به مدت 18 تا 24 ساعتدرحرارت 37 درجه سانتیكراد نكهداری نمایید بعد 1./ میلی لیتر امونیاك رادرداخل درب بتری ریخته وبلیت رابه مدت 1 دقیقه یا بیشتر به طور وارونه قرار دهید . كلنیهایی كه دارای انزیم فسفاتاز هستندبه رنك صورتی تغییر رتك می یابند

6 - فاز تایبینك:
2- استافیلوكوكوس ابیدرمایدیس: برروی بلاد اكار بیكمان سفید تولید می كند فاقد انزیم كواكولاز می باشد ونسبت به دیسك نووبیوسین حساس است .قادر به تخمیر مانیتول نیست ونسبت به دیسك بلی میكسین B حساس است .

3-استافیلوكوكوس سابروفیتیكوس : كلنی زرد بررنك خاكستری ویاسفید است خاصیت همولیتیك ندارد .كواكولاز منفی بوده ونسبت به نووبیوسین مقاوم است وبه نالیدیكسیك اسید حساس می باشد .و همجنین اوره ازمثبت است.

نوشته شده توسط :آرمین
پنجشنبه 10 فروردین 1391-05:49 ب.ظ
نظرات() 

Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 07:31 ب.ظ
من در واقع از صاحب این وبسایت که این را به اشتراک می گذارم سپاسگزارم
پاراگراف فوق العاده در این زمان.
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 11:44 ب.ظ
شما قطعا می توانید مهارت های خود را در کار شما نوشتن را ببینید.

جهان امیدوار است حتی نویسندگان پرشور مانند شما را هم نبینند که نمی ترسند بگویند چطور باور دارند.

در تمام زمانها بعد از قلب خود بروید
cam4 token generator cam4 token adder download
دوشنبه 6 آذر 1396 08:18 ب.ظ
شما باید بخشی از یک مسابقه برای یکی از بزرگترین وب سایت های اینترنتی باشید.
من می خواهم به شدت توصیه این سایت!
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 06:22 ب.ظ
هی، وبلاگ بسیار خوب!
are psychic readings real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:21 ب.ظ
این کار را ادامه دهید، کار عالی!
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:42 ق.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه های طولانی است
اجرا می شود و زمان خوشحال شدن است. من این ارسال را یاد گرفتم و اگر ممکن است من بخواهم
به شما توصیه می کند برخی از مسائل و یا پیشنهادات جذاب.
شاید شما بتوانید مقالات بعدی مربوط به این مقاله را بنویسید.
من تمایل به یادگیری بیشتر چیزهای بیشتری در مورد آن!
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 05:42 ب.ظ
سلام این نوع از موضوع نیست، اما من تعجب می کنم که آیا وبلاگ ها از ویراستاران WYSIWYG استفاده می کنند یا اگر شما
به صورت دستی با HTML کد گذاری کنید من بلافاصله یک وبلاگ را شروع می کنم اما تجربه برنامه نویسی ندارم
بنابراین من می خواستم از کسی که تجربه دارد از شما مشاوره بگیرد.
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
ask a psychic
پنجشنبه 11 آبان 1396 02:41 ق.ظ
برای من بسیار مهم است که یک صفحه وب داشته باشید که ارزشمند است
در حمایت از تجربه من با تشکر admin
best psychic mediums
پنجشنبه 11 آبان 1396 02:21 ق.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست!
این تغییرات کوچکی است که بزرگتر می شود
تغییرات با تشکر برای به اشتراک گذاری!
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:13 ب.ظ
من برای کمی مقالات با کیفیت بالا و یا کمی جستجو کرده ام
پست های وبلاگ در این نوع خانه. کاوش در یاهو در نهایت بر روی این وب سایت خیره شد.
خواندن این اطلاعات بنابراین من راضی به نمایشگاه است که من حس فوق العاده فوق العاده فوق العاده ای من
دقیقا همان چیزی را که مورد نیازم کشف کردم. من مطمئنا مطمئن خواهم شد که شکست نخورم
به یاد داشته باشید این وب سایت و به طور منظم آن را نگاه می کند.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:16 ب.ظ
این وب سایت واقعا همه اطلاعاتی را که من در موردش میخواهم میبینم
این موضوع و نمی دانست چه کسی بپرسد
clash royale hack no verification
دوشنبه 8 آبان 1396 08:19 ب.ظ
مفتی پاسخ دادن به این مسئله با استدلالهای شرکت و توضیح دادن همه چیز در مورد آن.
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 11:03 ق.ظ
من خیلی خوشحالم که این وب سایت را پیدا کردم من می خواهم که از آن زمان برای شما تشکر کنم
فوق العاده خواندن!! من قطعا هر بخشی از آن را دوست داشتم و شما کتاب مورد نظر خود را به دنبال چیزهای جدید در وب سایت خود قرار داده اید.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 08:10 ق.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه هایی برای آینده است و زمان خوشحال شدن است.
من این پست را خوانده ام و اگر بخواهم برخی چیزهای جالب را به شما پیشنهاد کنم
یا پیشنهادات شاید شما می توانید مقالات بعدی را بنویسید
با اشاره به این مقاله ای کاش من بیشتر در مورد این ها خوانده بودم!
confidential std test
دوشنبه 8 آبان 1396 04:12 ق.ظ
در صورتی که چیزی را کاملا درک نکنید، سؤالات شما واقعا عالی هستند اما این مقاله حتی درک درستی نیز دارد.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 09:16 ب.ظ
سلام من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این یک عبارت هوشمند مکتوب است.
من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده و به خواندن بیشتر اطلاعات مفید شما بازگردم. از شما ممنونم به خاطر
پست. من قطعا باز گشتم
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 03:37 ب.ظ
سلام وب سایت فوق العاده! آیا یک وبلاگ مشابه این نیاز دارد؟
کار زیاد؟ با این وجود، من هیچ فایده ای از برنامه نویسی کامپیوتر ندارم
امیدوار بودم وبلاگ خودم را در نزدیکی خودم شروع کنم
آینده. به هر حال، باید هر گونه ایده یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید داشته باشید
اشتراک گذاری. من می دانم این موضوع خاموش است، با این حال من به سادگی می خواستم
بپرس کودوس!
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:29 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for استافیلوكوك
phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:20 ق.ظ
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار که آن را فرستادم فرستادم
این کار را انجام داد. و او
در واقع به من ناهار دستور داد چون من آن را برای او پیدا کردم...

لول پس اجازه دهید من این را دوباره بخوانم.... با تشکر از شما برای
وعده غذایی!! اما آره، ممنون برای صرف چند وقت برای بحث در مورد این موضوع اینجا را در سایت اینترنتی خود.
std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 09:44 ب.ظ
I think everything published made a lot of sense. But, think on this,
what if you composed a catchier title? I
ain't suggesting your content isn't good., however what
if you added something that grabbed people's attention? I
mean ماکیان - استافیلوكوك is a little boring.
You ought to look at Yahoo's home page and see how they
write article titles to grab people to click.
You might add a video or a related pic or two to get readers
interested about what you've written. In my opinion, it could make your posts
a little livelier.
cheap phone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 05:12 ب.ظ
این پایان روز من است، اما قبل از پایان من هستم
خواندن این پست عالی برای بهبود تجربه من.
std screening
جمعه 17 شهریور 1396 02:10 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for استافیلوكوك
chaturbate token hack does it work
چهارشنبه 15 شهریور 1396 02:43 ق.ظ
It's very easy to find out any topic on net as compared
to textbooks, as I found this post at this web site.
real chaturbate hack
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:20 ب.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also go to
see this blog on regular basis to obtain updated from most up-to-date news update.
Ned
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:37 ب.ظ
I pay a quick visit each day some web pages and websites to
read posts, except this webpage presents quality based writing.
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 06:38 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آیا
نه نشستن بسیار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.

اگر شما که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان در گم.
Patricia
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:14 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your weblog.

You have some really great posts and I believe I
would be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd really like to write some content for your blog in exchange for
a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Thank you!
Fabian
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:54 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who has been doing
a little homework on this. And he actually bought me lunch simply because
I discovered it for him... lol. So allow me to reword this....

Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your blog.
zendegi
چهارشنبه 16 مرداد 1392 07:07 ب.ظ
makiyan yani chi rasti
پاسخ آرمین : سلام دوست عزیز.ماکیان به معنای مرغ خانگی می باشد.
zendegi
چهارشنبه 16 مرداد 1392 07:06 ب.ظ
fekr nemikardam in weblog sare pa bashe
matalebe jalebi tosh bod
dampezeshk armin

پاسخ آرمین : امیدوارم بهره کافی رو از مطالب برده باشین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30